VISPĀRĪGIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELPIS"

Reģ.Nr. 40103114438

Publicēts: 30.09.2020

  1. DEFINĪCIJAS UN VISPĀRĪGU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMU DARBĪBAS JOMA

1.1.Šajos noteikumos tālāk norādītie termini tiek lietoti ar šajā nodaļā norādīto nozīmi:

ELPIS” ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELPIS", reģ.nr. 40103114438.

ELPIS parakstītājs” ir persona, kura ir pilnvarota parakstīt līgumus ELPIS vārdā.

Līgums” ir līgums par Preču pārdošanu un/vai piegādi, kurā ietverta atsauce uz šiem Noteikumiem.

Klients” ir persona, kura vēlas iegādāties Preces no ELPIS.

Preces” ir produkti un, ja konteksts to pieļauj, pakalpojumi, ko ELPIS sniedz saskaņā ar Līgumu.

Rupja nolaidība” ir rīcība vai bezdarbība, kas ietver gan uzmanības nepievēršanu nopietnām rīcības vai bezdarbības sekām, kuras apzinīgs līgumslēdzējs būtu savlaicīgi paredzējis, gan arī apzinātu šādas darbības vai bezdarbības seku neievērošanu.

Rakstiski” nozīmē parakstīta dokumenta vai pieprasījuma nosūtīšanu no abām Pusēm ar vēstuli, faksu vai elektronisko pastu.

Pasūtījums” nozīmē rakstisku dokumentu, ar kuru Klients pasūta no ELPIS Preces.

Puse” apzīmē ELPIS vai Klientu katru atsevišķi, un “Puses” apzīmē ELPIS un Klientu abus kopā.

Noteikumi” ir šajā dokumentā norādītie noteikumi.

1.2. Šie vispārīgie pārdošanas noteikumi nosaka ELPIS un jebkura ELPIS Klienta kā pircēja pirkuma darījuma vispārīgos nosacījumus. ELPIS Noteikumos ir tiesīgs veikt grozījumus vai papildināt tos, par to elektroniski paziņojot klientam uz Līgumā norādīto kontaktadresi. Spēkā esošā Noteikumu versija ir ir piemērojama bez atsevišķas Pušu rakstiskas saskaņošanas. Noteikumi un Noteikumu grozījumi attiecas uz visām saistībām, kas rodās pēc Noteikumu vai to grozījumu publicēšanas ELPIS mājas lapā. Norāde uz Noteikumiem tiks ierakstīta rēķinos un specifikācijās. Rēķina apmaksa vai specifikācijas akceptēšana nozīmē, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem.

2. LĪGUMS

2.1. ELPIS apstiprina ikvienu un visus Pasūtījumus pie nosacījuma, ja tiek ievēroti šie Noteikumi, kurus nedrīkst mainīt savādāk, kā tikai ELPIS Parakstītājs Rakstiskā veidā.

2.2. Visi ELPIS iesniegtie pasūtījumi ir spēkā tikai pēc tam, kad ELPIS tos apstiprinājis Rakstiski. ELPIS rakstiskais apstiprinājums ietvers gan pasūtīto Preču aprakstu, to daudzumu, gan apmaksājamo summu un piegādes terminus.

2.3. Pasūtījumus var atsaukt, tikai vienojoties rakstiskā veidā ar ELPIS Parakstītāju, ja ELPIS nav uzsācis Piegādi. Klientam jāatmaksā visas izmaksas, zaudējumi vai izdevumi, kas ELPIS radušies šī atsaukuma rezultātā. Ja pasūtījums attiecas uz nestandarta precēm, t.i., precēm, kuras ELPIS parasti neuzglabā, Klientam jāapmaksā arī šo Preču cena saskaņā ar ELPIS rakstisku apstiprinājumu pēc atcelšanas.

2.4. Klients ir pilnībā vienpersoniski atbildīgs par jebkuru ar Preci saistītu specifikāciju precizitāti, ko Klients iesniedz ELPIS. Klients ir atbildīgs arī par savlaicīgu ar Preci saistītas informācijas sniegšanu ELPIS laikā, kas ļautu ELPIS izpildīt Līgumu atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

3. INFORMĀCIJA

3.1. Visa informācija un dati, ko ELPIS sniedz vispārējā produkta dokumentācijā un cenrāžos, ir saistoši tikai tiktāl, cik tie ar atsauci Rakstiski ir iekļauti Līgumā.

4. CENAS

4.1. Preces cena ir cena, kuru ELPIS piemēro uz Preces piegādes dienu, ja vien Puses Rakstiski nav vienojušās par fiksētas cenas noteikšanu.

4.2. Norādītās vai kotētās cenas attiecināmas uz daudzumu, kas norādīts Klienta sniegtajā informācijā Pasūtījuma veikšanas laikā. Gadījumā, ja Pasūtījumā norādīts mazāks apjoms, nekā Puses sākotnēji ir vienojušās, vai ja ir jebkādas izmaiņas specifikācijā vai piegādes datumos, vai ja laika nobīdes radušās Klienta norādījumu vai norādījumu neesamības rezultātā, ELPIS ir tiesības mainīt pasūtīto Preču cenu atbilstoši izmaiņām.

5. PĀRBAUDE

5.1. Klientam jāpārbauda Prece tās izkraušanas vai saņemšanas vietā un laikā.

5.2. Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka Preces vai to daļa neatbilst Līguma nosacījumiem, Klientam par to Rakstiski jāinformē ELPIS ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā pēc izkraušanas. Klientam ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā no piegādes brīža iesniegt ELPIS pretenziju par piegādātās Preces daudzuma neatbilstību Līguma noteikumiem vai specifikācijai un 27 (divdesmit septiņu) dienu laikā no piegādes brīža pretenziju par Preces kvalitātes neatbilstību Līgum nosacījumiem vai specifikācijai.Gadījumā, ja Klients neiesniedz Rakstiski informāciju iepriekš norādītajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Klients Preces ir pieņēmis. Šādā gadījumā Klientam zūd tiesības izvirzīt pretenzijas saistībā ar Preces kvalitāti un daudzumu.

5.3. Saņemot Klienta Rakstisku informāciju atbilstoši Noteikumu nosacījumiem,ELPIS jānovērš visas Preces nepilnības saskaņā ar tālāk sniegtajiem nosacījumiem.

6. PIEGĀDE, RISKA PĀRŅEMŠANA

6.1. Jebkuri tirdzniecības nosacījumi jāveido saskaņā ar Incoterms2020.

6.2. Ja neviens no tirdzniecības nosacījumiem nav īpaši atrunāts Rakstiski, piegāde jāveic saskaņā ar Ex Works (EXW).

6.3. Neņemot vērā jebko, kas šeit varētu būt pretrunā, Preču riskus Klients pārņem no ELPIS to piegādes brīdī.

6.4. Kur piemērojams, visas Piegādātās Preces jauzglābā tam piemērotās vietās saskaņā ar ELPIS norādījumiem, marķējumiem vai citām instrukcijām.

7. PIEGĀDES TERMIŅI, KAVĒJUMI

7.1. Piegādes termiņu norāda ELPIS Rakstiskajā apstiprinājumā atbilstoši Noteikumos norādītajam.

7.2. Ja ELPIS paredz, ka tas nevarēs piegādāt Preces noteiktajā piegādes termiņā, ELPIS bez liekas kavēšanās paziņos par to Klientam, norādot kavēšanās iemeslu un, ja iespējams, laiku, kad būs sagaidāma piegāde.

7.3. Ja piegādes kavējumu pilnībā vai daļēji ir izraisījis kāds no 10.punktā minētajiem apstākļiem, kas radies Klienta rīcības vai bezdarbības, vai jebkādu citu uz Klientu attiecināmu apstākļu rezultātā, ELPIS ir tiesības pagarināt termiņu atbilstoši visiem gadījuma apstākļiem. Šis nosacījums piemērojams neatkarīgi no tā, vai kavēšanās iemesls notiek pirms vai pēc saskaņotā piegādes laika.

7.4. Ja Preces nav piegādātas noteiktajā piegādes termiņā un 7.3. Punkta nosacījumi nav piemērojami, Klientam ir tiesības uz radīto zaudējumu atlīdzību no dienas, kurā piegādei būtu bijis jānotiek.

7.5. Zaudējumu atlīdzību apmaksā 0,1% apmērā no Preces neto iepirkuma cenas, uz kuru kavējums attiecināms, par katru pilnu kavējuma nedēļu. Zaudējumu atlīdzības summa nedrīkst pārsniegt 5% no Preces neto iepirkuma cenas, uz kuru kavējums ir attiecināms. Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta no 5 (piektās) kavējuma dienas.

7.6. Zaudējumu atlīdzība apmaksājama pēc Klienta Rakstiska pieprasījuma, bet ne pirms piegādes pilnīgas pabeigšanas.

7.7. Klients zaudē savas tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tas viena mēneša laikā pēc termiņa, kad piegādei būtu bijis jānotiek, nav iesniedzis Rakstisku prasību par šiem zaudējumiem.

7.8. Zaudējumu atlīdzība atbilstoši 7.5.punktā noteiktajam ir vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, kas Klientam pieejams, ja kavējumi radušies no ELPIS puses. Visas citas prasības saskaņā ar likumu, līgumu, likumpārkāpumu vai jebkuru citu juridisku jēdzienu pret ELPIS, pamatojoties uz šādu kavēšanos, tiek viennozīmīgi izslēgtas, izņemot gadījumus, kad ELPIS ir vainīgs rupjas nolaidības dēļ.

7.9. Ja Klients paredz, ka viņš nevarēs pieņemt Preces piegādi noteiktajā piegādes termiņā, tam nekavējoties par to Rakstiski jāinformē ELPIS, norādot iemeslu un, ja iespējams, laiku, kad tas varēs pieņemt piegādi.

7.10. ELPIS ar Rakstisku paziņojumu var pieprasīt, lai Klients pieņemtu piegādi pieņemamā galīgā termiņā.

7.11. Ja kāda uz ELPIS neattiecināma iemesla dēļ Klients nespēj pieņemt piegādi galīgajā noteiktajā termiņā, ELPIS ar Rakstisku paziņojumu var pilnībā vai daļēji izbeigt Līgumu. Šādā gadījumā ELPIS ir tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Klienta saistību neizpildes dēļ, ieskatot jebkādus saistītos, tiešus un netiešus zaudējumus.

8. MAKSĀJUMI, APMAKSAS KĀRTĪBA, ĪPAŠUMTIESĪBU SAGLABĀŠANA

8.1. Ja vien Rakstiski nav noteikts citādi, Klients par Preci veic priekšapmaksu saskaņā ar ELPIS izrakstīto rēķinu. Apmaksa jāveic pasūtījuma apstiprinājumā noteiktajā valūtā.

8.2. Neatkarīgi no izmantotā maksājuma veida maksājums uzskatāms par veiktu tikai pēc tam, kad apmaksājumā summa ir neatsaucami ieskaitīta ELPIS kontā.

8.3. Ja Klients nav veicis apmaksu līdz paredzētajam datumam, ELPIS ir tiesības piestādīt rēķinu ar līgumsoda apmēru, par nokavētām dienām, kad maksājums bija jāveic. Līgumsoda apmērs sastāda 1% par katru nokāvēto dienu. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Klientu no galvenās saistību izpildes.

8.4. Apmaksas kavējuma gadījumā, kā arī gadījumā, ja noteiktajā datumā Klients nesniedz nodrošinājumu, par kuru ir panākta vienošanās, ELPIS pēc Rakstiska paziņojuma Klientam var apturēt Līguma izpildi līdz brīdim, kad tas saņem apmaksu, vai, ja attiecināms, līdz brīdim, kad Klients sniedz atbilstošo nodrošinājumu.

8.5. Ja Klients nav veicis pienākošās summas apmaksu vienas kalendārās nedēļas laikā, ELPIS ir tiesības izbeigt Līgumu ar Rakstisku paziņojumu Klientam, un, papildus procentiem un piedziņas izmaksu atlīdzināšanai saskaņā ar šo punktu, pieprasīt kompensāciju par tam radītajiem tiešiem un netiešiem zaudējumiem.

8.6. Klients nedrīkst ieturēt samaksu par jebkuru rēķinu vai citu summu, kas tam jāmaksā ELPIS, pamatojoties uz jebkāda veida tiesībām vai pretprasību, kas Klientam jebkādu iemeslu dēļ varētu būt vai, pēc tā apgalvojuma, ir bijusi, izņemot gadījumu, kad Puses par to ir vienojušās rakstiski.

8.7. ELPIS un Klients vienojas, ka Preces paliek ELPIS īpašumā līdz to pilnīgai apmaksai, ciktāl šāda īpašumtiesību saglabāšana ir spēkā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8.8. Pēc ELPIS pieprasījuma Klientam jāpalīdz ELPIS veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu ELPIS tiesības uz Preci.

8.9. Šī punkta nosacījumi par īpašumtiesību saglabāšanu neietekmē 6.punktā noteikto risku pārņemšanu.

8.10. ELPIS ir tiesības nodot vai pārdot Klienta parādsaistības bez Klienta piekrišanas trešajām personām parāda atgūšanai.

9. ATBILDĪBA PAR SLĒPTIEM DEFEKTIEM

9.1. Ja vien ELPIS nav skaidri, Rakstiski vienojies par atsevišķas garantijas piemērošanu Precei, ELPIS - atbilstoši šī 9.punkta noteikumiem - novērš Precei jebkuru slēptu defektu (turpmāk tekstā - defekts (-i)). Gadījumā, ja šādas atsevišķas garantijas noteikumi ir pretrunā ar šī 9.punkta nosacījumiem, šīs atsevišķās garantijas noteikumi ir noteicošie.

9.2. ELPIS nav atbildīgs par defektiem, kas:

9.2.1. Radušies dēļ nekorektās Preces glabāšanas vai ekspluatācijas;

9.2.2. Radušies, Klientam neievērojot 6.5.punktā norādītos nosacījumus,

9.3. ELPIS atbildība aprobežojas ar slēptajiem defektiem, kas rodas Preces derīguma termiņa laikā no piegādes brīža.

9.4. Klientam trīs (3) darba dienu laikā Rakstiski jāpaziņo ELPIS par jebkādu konstatēto defektu. Šāds paziņojums nekādā gadījumā nedrīkst tikt iesniegts pēc Preces derīguma termiņa beigām. Paziņojumam jāsatur detalizēts defekta apraksts. Ja Klients Rakstiski nepaziņo ELPIS par defektu šajā punktā noteiktajā termiņā, viņš zaudē savas tiesības uz defekta novēršanu.

9.5. Saņemot paziņojumu atbilstoši 9.4.punktā noteiktajam ELPIS par saviem līdzekļiem bez nepamatotas kavēšanās novērš defektu.

9.6. Ja ELPIS pēc sava pamatota ieskata konstatē, ka tas nespēs pildīt savas saistības atbilstoši 9.5.punktā noteiktajam, tam bez nepamatotas kavēšanās par to Rakstiski jāinformē Klients.

9.7. Ja ELPIS iesniedzis 9.6 punktā norādīto paziņojumu:

a) Klientam ir tiesības uz pirkuma cenas samazināšanu proporcionāli Produkta samazinātajai vērtībai, ar noteikumu, ka šāds samazinājums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt divdesmit (20) procentus no pirkuma cenas, vai

b) ja defekts ir tik ievērojams, ka būtiski liedz Klientam izmantot Līguma priekšrocības attiecībā uz Preci vai būtisku tās daļu, Klients var pieprasīt Preces nomaiņu.

9.8. Preces nomaiņa un pirkuma cenas samazināšana saskaņā ar 9.7.punktu ir vienīgie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas Klientam pieejami saistībā ar ELPIS atbildību par defektiem. Visas citas prasības saskaņā ar likumu, līgumu, likumpārkāpumu vai jebkuru citu juridisku jēdzienu pret ELPIS, pamatojoties uz šādu kavēšanos, tiek viennozīmīgi izslēgtas, izņemot gadījumus, kad ELPIS ir vainīgs rupjas nolaidības dēļ.

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

10.1. ELPIS ir tiesības apturēt jebkuru Līgumā paredzēto saistību izpildi tiktāl, ciktāl šādas darbības traucē, vai ir nepamatoti apgrūtinājuši nepārvaramas varas apstākļi, kas nozīmē jebkuru no tālāk norādītajiem apstākļiem: komercstrīdi un jebkādi citi ārpus ELPIS kontroles esoši apstākļi, kā, piemēram, ugunsgrēks, karš, plaša militārā mobilizācija, sacelšanās, rekvizīcija, konfiskācija, embargo, varas izmantošanas ierobežojumi, valūtas un eksporta ierobežojumi, epidēmijas, dabas katastrofas, ekstremālas dabas parādības, terora akti, kā arī apakšuzņēmēju radīti defekti vai piegāžu kavējumi, kuru cēlonis ir jebkurš šajā punktā norādītais apstāklis.

11. MAKSĀTNESPĒJA

<

11.1. Gadījumā, ja Klients paziņo par savu nespēju samaksāt savus maksājumus pēc to apmaksas termiņa beigām, tiek pasludināts par bankrotējušu, tiek likvidēts vai rekonstruēts, vai vienojas ar saviem kreditoriem, vai arī ir nozīmēts saņēmējs, vai ELPIS pamatotā veidā var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu, ELPIS var:

11.1.1. Pieprasīt avansa maksājumus par tālākām piegādēm, ja Klientam ir piešķirtas tiesības apmaksāt rēķinus pēc Preču piegādes;

11.1.2. atcelt vai apturēt jebkādas turpmākas piegādes Klientam saskaņā ar jebkuru Līgumu bez saistībām no savas puses;

12. PAREDZAMĀ NEIZPILDE

12.1. Neskatoties uz citiem šo Noteikumu nosacījumiem par Līguma darbības apturēšanu, ELPIS ir tiesības apturēt Līgumā noteikto saistību izpildi, ja no apstākļiem izriet, ka Klients nepildīs savas līgumsaistības. Ja ELPIS aptur Līguma izpildi, tai iepriekš Rakstiski jāpaziņo par to Klientam.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

13.1. Neatkarīgi no jebkuriem šajos Noteikumos vai citos Līgumā iekļautajos dokumentos iekļautajiem nosacījumiem, kas varētu būt pretrunā ar šajā punktā tālāk norādīto, ELPIS nav atbildīgs pret Klientu par produkcijas zaudējumiem, peļņas zaudējumiem, lietošanas zaudējumiem, līgumu zaudēšanu vai jebkādiem citiem izrietošajiem vai netiešajiem zaudējumiem.

14. EKONOMISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA

14.1. Klients apņemas ievērot visus spēkā esošos tiesību aktus, tostarp eksporta kontroles un ekonomisko sankciju tiesību aktus. Piemērojamie eksporta kontroles noteikumi un / vai ekonomiskās sankcijas ir atkarīgas no darījuma un var ietvert instrumentus, kurus pieņēmušas Apvienoto Nāciju Organizācija, Amerikas Savienotās Valstis, Eiropas Savienība un / vai atsevišķas valstis vai valstu grupas.

14.2. Klients nedrīkst tālāk pārdot vai citādi piegādāt Preces (neatkarīgi no tā, vai tas ir atsevišķs produkts vai pakalpojums, vai kā daļa no cita produkta vai pakalpojuma) jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, ja tas varētu izraisīt piemērojamo eksporta kontroles noteikumu un / vai ekonomisko sankciju pārkāpumu, vai pārkāpjot jebkuru iestāžu izdoto eksporta licenču noteikumus.

14.3. Gadījumā, ja ELPIS ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Klients nav ievērojis, vai plāno neievērot iepriekšminētos eksporta kontroles likumus un noteikumus, ELPIS, paziņojot par to Klientam un, neskarot citas tiesības, var apturēt Līgumā paredzēto piegādi līdz brīdim, kad Klients spēj sniegt dokumentālus pierādījumus par to, ka nekāds pārkāpums nav noticis un nenotiks. Ja Klients to nav veicis trīsdesmit (30) dienu laikā pēc ELPIS paziņojuma saņemšanas, ELPIS ir tiesības izbeigt Līgumu, neuzņemoties nekādu atbildību pret Klientu.

14.4. ELPIS jebkurā brīdī ir tiesības apturēt Līguma izpildi, neuzņemoties nekādu atbildību pret Klientu, ja stājas spēkā jaunās ekonomiskās sankcijas un / vai eksporta noteikumi, kas ELPIS Līguma izpildi padara neiespējamu vai nelikumīgu.

15. STRĪDI UN PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

15.1. Šie Noteikumi visos aspektos tiek regulēti, skaidroti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas atbilstošajiem tiesību aktiem.

15.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Citadeles šķīrējtiesā (Reģ.Nr. 40103225786) saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, rakstveida procesā un uz iesniegto dokumentu pamata vai Latvijas Republikas tiesā pēc ELPIS izvēles. Ja Klients neiesniedz paskaidrojumus šķīrējtiesas noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt prasības pieteikumā izvīrzītām prasībām.

16. KONFIDENCIALITĀTE

16.1. Šī Līguma, tostarp Vispārējo un Speciālo noteikumu, izpratnē konfidenciāla un trešajām pusēm neatklājam informācija ir: jebkura konfidenciāla rakstura informācija un dati, kas pieejami Klientam (ieskaitot Klienta pasūtījumu vai ELPISKomercpiedāvājuma saturu), un jebkāda cita informācija, kas apzīmēta kā konfidenciāla.

16.2. Par konfidencialitātes noteikumu neievērošanu vai nepienācīgu ievērošanu, Klients maksā ELPIS līgumsodu 5000 (pieci tūkstoši) eiro apmērā par katru gadījumu, kā arī atlīdzina pārkāpuma rezultātā radušos tiešos zaudējumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pamatota paziņojuma par konfidencialitātes pārkāpumu saņemšanas brīža. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

16.3. Konfidencialitātes noteikumi ir spēkā no 16.1.punktā minētās informācijas izpaušanas Klientam līdz brīdim, kad ELPIS paziņo, ka izpaustā informācija zaudē konfidencialitāti.